Blagajna frizer

Na ¾alost ste osnovni ali pa je v va¹em podjetju oznaèena blagajna? Preverite! Obveznost evidentiranja prodaje na fiskalnem znesku je praviloma odvisna od podjetnikov, ki delajo pri prodaji izdelkov ali storitev ljudem (ne podjetjem.

Odlok ministra za finance z dne 4. novembra 2014 pa uvaja ¹tevilne izjeme za ta namen.Kako bomo lahko zmagali z zamudo pri obveznosti registracije blagajne? Prviè, na¹ promet v prej¹njem davènem letu na polo¾aj fiziènih oseb in pav¹alnih kmetov ne more biti veè kot 20.000. z³. Èe bi zaèeli delovati ¾e v davènem letu, bi potrebovali kredit za zamenjavo v razmerju. Upo¹tevajte, da na znesek te omejitve ne vplivajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, duhovne in pravne vrednosti, ki so predmet amortizacije. Ne pozabite pa, da je treba tak¹ne transakcije potrditi z raèunom.Ne pozabimo, da obstajajo situacije, ko bo treba registrirati prodajo na blagajni, in ne bomo izvzeti, brez razloga, za dohodek, ki ga prejmemo. Meni, da je za uspeh prodaje med drugim tudi tekoèi plin, motorji z notranjim zgorevanjem in skupine zanje enaki, karoserije za motorna vozila, priklopnike in polpriklopnike, kontejnerje, dele vozil brez mehanskega pogona, dele za motorna vozila (primeri motornih koles, radijsko in telekomunikacijsko opremo; televizije, fotografske opreme, materialov iz plemenitih kovin, tobaka in alkoholnih izdelkov.Nujnost evidentiranja fiskalnega zneska elzab jota e & nbsp; je prav tako obvezna ne glede na nakup ¹e za nekatere storitve. Obstajajo, med drugim, storitve, kot so: potni¹ki promet v avtomobilski komunikaciji, taksi prevoz, popravilo motornih vozil in mopedov, zamenjava pnevmatik, izku¹nje in tehnièni pregledi vozil, zdravstvena in zobozdravstvena oskrba, pravne, kozmetiène in frizerske storitve.