Blagajna v ladybugu

Obièajno se v dru¾bi upo¹teva dejstvo, da zakon dru¾bam nalaga tak¹ne obveznosti od vrha. Pijaèa med njimi je vodenje evidenc z uporabo blagajne. Ta doloèba velja za vsakega lastnika trgovine ali podjetja, ki nudi na¹e storitve zunanjim osebam in se ukvarja s trgovino s posamezniki, vendar obstajajo izjeme od te resnice. Èe plaèilo namreè ne uporablja materialnega denarja kot finanène metode, lahko prièakujemo, da bomo opro¹èeni obveznosti registracije.

Obstaja tudi veliko novih oblik, ki nam pomagajo pridobiti malo veè svobode od predpisov, ki nas omejujejo. Prva od teh je kolièina prometa, ki ga ima na¹a pisarna. Èe podjetje ne prina¹a precej velikih dobièkov, se sedanji re¹uje iz raèunovodstva. Èeprav predpisi ne delujejo v varni industriji. To deluje za vlagatelje, vendar obstajajo nekateri trnki. Postopek preoblikovanja, ali davkoplaèevalci zaslu¾ijo tak¹no re¹itev, je precej zapleten.Druge oblike, v katerih davèni zavezanec, ki je lastnik trgovine, ne zaprosi za evidenco z uporabo blagajn, se pojavi na koncu èudnih situacij. Prva od teh dr¾av naj bi se zaèela prodajati po prvem tridesetem tisoèem in ¹tirinajstem letu. Seveda je zdaj v daljni preteklosti in potem nas vse popelje. Torej, ko je pomembno ugibati, je to zelo majhen relief.Èe zaènemo prodajati pred silvestrovanjem lanskega leta, v naslednjem letu pa ¹e naprej prodajamo posameznikom, je na¹a lastna mo¾nost, da nas bo prizadela zelo specifièna vrsta olaj¹ave. Doloèen izdelek bomo lahko prodali enkrat in za nekaj èasa brez registracije. Tak privilegij, v nasprotju z nekaterimi prièakovanji, je lahko ¹e posebej dragocen. Vodenje evidenc o prodaji je drago za stranke, ki lahko na podlagi dokazila, ki je potrdilo iz fiskalnega tiskalnika, posreduje pravice potro¹nika v primeru reklamacije ali garancije.