Brez iena blagajna

V vsaki majhni trgovini je potrebna blagajna. Nove spremembe predpisov poskrbijo za nedvoumno identifikacijo blaga. Kako pomagati pri zadnjem? Odgovor je PC Market Lite. Na voljo je zadnji posebni program, ki vam omogoèa programiranje blagajn. Je odlièna re¹itev za povpreène prodajalne.

Nekatere funkcije, ki jih ponuja PC Market Lite, vkljuèujejo izvoz izdelkov v blagajno, uvedbo poenostavljenih kartic, ki vsebujejo le potrebne elemente ali izvedbo prodajnih poroèil. Funkcionalnosti so dejansko veliko in se prilegajo nemotenemu delovanju trgovine. Ta program vsebuje veliko funkcionalnega namestitvenega programa, s katerim lahko uporabnik pomaga. Ne priznava potrebe po porabi denarja za strokovnjaka, ki vse postavi in namesti. Poleg tega je storitev uporabniku prijazna. Obraèanje programa ni problem tudi za ¾enske, ki nimajo vsakodnevne povezave z raèunalnikom. To je vrednost dobro premi¹ljenega in oblikovanega vmesnika. Vsi ti odnosi se v tem materialu izka¾ejo za zelo dobre. Jasno je, da so ljudje, ki se strastno ukvarjajo s tem, vedeli, kaj poènejo in kaj morajo storiti.

Treba je omeniti, da je PC Market cel program za majhne trgovine. V standardu ponuja nekaj blagajne, vendar je mo¾no podalj¹ati do tri. Zato se zdi nujno, da kupi naèrt za katero koli od njih. Kaj storiti, ko nam to ni dovolj, ker imamo bolj specifièno vlogo? V tem primeru bo PC Market 7 najbolj¹a nalo¾ba, njene ponudbe pa so veliko te¾je in lahko obvladujejo velike supermarkete ali verige trgovin. Èe ste ¾e kupili alternativo za povpreèno trgovino in poveèate aktivnost, potem vam ni treba nièesar skrbeti. S plaèilom razlike v vsoti med temi programi lahko dobite polno razlièico PC Market 7. Ne izgubite nièesar in celo pridobite. Z mo¾nostjo PC Market Lite imate prilo¾nost videti njeno podpornico in analizo ali pa jo potrebujete.