Domaea zunanja razsvetljava veeerna elegancija

V drugih predmetih je mogoèe ugotoviti, da lahko vèasih v njih zazna nepredvidljive razmere. Eden od njih je, ko nenadoma zmanjka prometa skozi zadnje hodnike in tudi stanovanja so v temi. Vendar pa je lastnik stavbe resen, da bi pravilno poskrbel za objekte v gasilskih posodah. Navsezadnje ni zadnje vse, kar bi moralo biti v objektu, tako da bi se lahko prebivalci, ki so pri¹li ven, poèutili varno, tudi v primeru nevarnosti.

Posebej pomembno vlogo imajo svetilke za zasilno razsvetljavo, zaradi èesar je vedno mogoèe najti potovanje, da zapustite dani objekt. Zato jih je treba brez dvoma vgraditi, po mo¾nosti po celotnem obmoèju, zlasti v hodnikih, ki gredo do evakuacijskih vrat. Kot lahko vidite, namestitev tak¹ne osvetlitve ni preveè zapletena in hkrati dovolj svetla.

V prodaji lahko i¹èete ¹tevilne nove svetilke, ki jih izberete v razredih zasilne razsvetljave, in kar je vredno pozornosti je pomembna vzdr¾ljivost konstrukcije. To je ¹e posebej pomembno, èe v objektu izbruhne po¾ar. Tak¹na razsvetljava mora biti odporna na delovanje visokih temperatur, tako da ima vsak, ki je zbran v doloèenem objektu, dovolj èasa za odhod.

Pri izbiri posebne svetilke za zasilno razsvetljavo je vredno vpra¹ati, koliko ¾arkov seva. Nato je pomembno, èe se ¹teje, da je naèrt vsake zgradbe neodvisen. Hodniki so razlièni, imajo svojo dol¾ino in vèasih vi¹ino, tak¹no razsvetljavo pa je treba ustrezno prilagoditi arhitekturi objekta. ©ele takrat bo resnièno moèan in bo tudi sposoben doseèi na¹o moè.

Pri izbiri tovrstne razsvetljave je vredno podati tudi mnenje o tem, kako jih lahko oznaèite, in po potrebi tudi vkljuèiti. Z zadnjim je treba ustvariti, da je njegov prevladujoèi konec osvetlitev znakov za izhod v sili, kakor tudi mo¾nosti, ki jih re¹ujejo. Iz tega razloga se prièakuje tudi, da zasilna razsvetljava ne bo tako svetla kot osnovna osvetlitev.