Du evne bolezni iz ljubezni

Du¹evne bolezni se vedno pogosteje sreèujejo s Poljaki. Po statistiènih podatkih se vsak èetrti dr¾avnik bori z mlaj¹imi ali vi¹jimi boleznimi v du¹evnem okolju. Zakaj se sramujemo prositi za pomoè?

Du¹evna motnja se lahko zgodi vsem, ne glede na obraz, starost, izobrazbo, socialni status in ravnovesje. Najbolj priljubljene psiholo¹ke dileme vkljuèujejo ponavljajoèo anksioznost, nenadne napade panike, motnje uèinkov stresa ter demenco in depresijo. Èe ne èutite veselja ¾ivljenja, vas muèijo fobije, imate te¾ave s poèitkom ali pa izgubite spomine, zaprosite za strokovno pomoè. Èe obiskovalec v va¹i okolici ostane drugaèe in ste zaskrbljeni, poskusite to osebo preprièati, da uredi obisk psihiatra. Ne podcenjujte zaskrbljujoèega vedenja.

Zakaj se ne bi smelo izogniti obisku psihiatra? On je specialist, za katerega èlove¹ka psiha nima skrivnosti. Psihiater je zdravnik, ki vas ne bo sodil po prizmi va¹ih napak in te¾av. Ona je ¾enska, ki vam bo pomagala, da se vrnete v pravo ¾ivljenje. Ohraniti brez strahu, stresa, dvoma in sramu. Obiski pri psihiatru niso razlog za sram, ampak so zgled drugim ljudem, ki se spopadajo s te¾avami. Zahvaljujoè visoki psihiatrièni oskrbi se hitro vrne v vsakdanje ¾ivljenje.

Pomoè njenih izku¹enih psihiatrov iz Krakova je neprecenljiva v primerih in du¹evnih motnjah. Zahvaljujoè delovanju na¹ih strokovnjakov podpirajo ne samo trpe¾, ampak tudi njeni ljubljeni.