Du evne motnje

V dobi ¹e bolj priljubljenega pretoka podatkov in mednarodnih transakcij ali samih podjetij imajo vse vrste prevajalcev, vkljuèno s tistimi, ki ohranjajo prevod gradiva iz enega jezika v drugega, vedno veèjo vlogo. Razlikujemo veè vrst finanènih ali pravnih prevodov in same prevajalce, kot jih uporabljamo.

Èe gre za prvi tip, tj. Zaprise¾ene prevode, jih pripravijo zaprise¾eni prevajalci, ki so tudi ti zaupanje javnosti. Tak¹en prevod je potreben za sodne in procesne dokumente, ¹olske listine, sprièevala, potrdila o registraciji, potrdila in druge suhe in uradne dokumente.

Potem lahko loèimo specializirane prevode. Na ¾alost so tu potrebne posebne sposobnosti in socialni certifikati za prevajalce, ki se ukvarjajo z njimi. Vendar pa mora biti ekipa ali preprost prevajalec, ki prevaja tak¹na sporoèila, strokovnjak ali pa ima misel na poseben naèin. Poleg tega morajo na primer v takem sistemu biti strokovnjaki in lektorji, kot so odvetniki, raèunalni¹ki znanstveniki ali in¾enirji.

Na splo¹no se prevodi lahko uporabljajo za skoraj vsako ¾ivljenjsko disciplino. Seveda je pomembno razlikovati med najbolj priljubljenimi med njimi, za katere je resnica najbolj zahtevno. Obstajajo nedavni tipièni pravni dokumenti, kot so pogodbe, pisma o nameri, sodbe, notarske listine in garancije trgovin.Nato lahko loèite ekonomske in banène prevode, na splo¹no gospodarske. Vkljuèujejo vsa poroèila, projekte in razpise za financiranje EU, poslovne naèrte, posojilne sporazume, banène predpise itd.

Prav tako so usposobljeni vsi komercialni dokumenti, kot so transportni in tovorni dokumenti, ogla¹evalsko in tr¾no gradivo, carinski predpisi, vse prito¾be in sporazumi EU.

Med njimi se pogosto pojavljajo tehniène in informacijske publikacije, npr. Navodila za stroj in napravo, predstavitve, poroèila, dokumenti iz gradbenega oddelka, lokalizacija programske opreme, tehnièna dokumentacija, navodila za uporabo raèunalni¹kega programa.

Zato imamo ta medicinska besedila, kot so zapisi o kliniènih presku¹anjih, zapisi o pacientih, seznami medicinske in laboratorijske opreme, znanstvena besedila, znaèilnosti zdravil, letaki in izdelki iz paketov zdravil, dokumenti o registraciji za nova zdravila.