Encorton neplodnost

https://mlash.eu/si/

Vèasih je mo¾no, da so vzroki te¾av z noseènostjo neznani, najpogostej¹a diagnoza neplodnosti pa je doloèitev dejavnika, iz katerega se ne vrne na oploditev. Ugotovitev neplodnosti v zakonskem paru se lahko pojavi le kot prehodno stanje, èe se v ustreznem èasu ustrezno zdravi. To je zato, ker je najpogostej¹a ozdravljiva bolezen.

Seveda, èe so genitalne malformacije resne ali èe nas zanima hipoplazija jajènikov ali popolna odsotnost maternice, se lahko poslovimo od zdravljenja neplodnosti. Nato pride do neplodnosti in to stanje ni nepovratno. Ne smemo pozabiti, da ste imeli vsako bolezen ali bolezen kak¹no idejo o mo¾nosti zanositve. Zato je izjemno pomembno, da je diagnoza zdru¾ljiva. Vsako vnetje, miome, ciste ali oku¾be je treba odstraniti. Zdravstveno stanje potencialnih star¹ev zahteva, da obstaja trenutek v ukrepu. Nièesar ne bomo dosegli, èe nekaj prikrijemo od partnerja ali zdravnika. Èe zdravnik ne zazna hude bolezni pri zakoncih, obstaja velika verjetnost, da bo zdravljenje uspe¹no. Zelo pomemben dejavnik je ¾enska psiha. Èe podzavestno ni pripravljena prevzeti vloge matere, se bo telo prilagodilo njenim prièakovanjem. Veliko ¾ensk, èeprav se ne poznajo iz zadnjega primera, so le dejstva, ki jih potrjujejo znanstvene raziskave. Poleg tega ¾enske, ki so ¾e do¾ivele ¹tevilna razoèaranja, hitro izgubljajo upanje, kar ovira nadaljnje zdravljenje z izgubo motivacije. Èe diagnoza neplodnosti ka¾e, da imajo ¾enske obdobja ovulacije, tudi brez zdravljenja, oseba, ki ¹teje mo¾nosti za noseènost. Èe je bil ugotovljen vzrok neplodnosti, se tudi ne smemo odreèi upanju, ker bi zdravljenje z nami dalo za¾eleno potomstvo, vendar kasneje. Navsezadnje je treba v naèrtu za izbolj¹anje na¹ih sposobnosti upo¹tevati priporoèila zdravnikov. Boj proti neplodnosti se pogosto ka¾e kot svoboden, zato moramo biti potrpe¾ljivi.