Gastronomija in kultura

Varnostne plo¹èe se imenujejo tudi varnostna glava ali membrana. Metoda uporabe je odgovor na vpra¹anje, kaj je omejena varnost.

Namen varnostnih plo¹è je pritisk za visokim pritiskom, ki se pojavi na dobièku okvare. Naprave je mogoèe obdelati v novih sistemih. Med seboj se razlikujejo glede na vrsto in¹talacije in medij. Vsebujejo lahko tudi druge oblike, druge vrste tehnolo¹kih re¹itev, ki so bile uporabljene v èasu izvajanja. Lahko jih pripravimo iz drugega materiala.

Naèelo pokanja diskov upo¹teva zadnje, da se delovni medij hitro odstrani iz zavarovane naprave skozi prazen preèni prerez, ki je bil uresnièen zaradi razbijanja zamenljive plo¹èe.

Varnostne plo¹èe lahko prilagodite okusu naprave ali posode. Izdelani so skupaj z zahtevami naroènika. Plo¹èe s tovarni¹ko napetostjo so veliko bolj znane. Ko tlak, npr. V rezervoarju dose¾e nevarno vi¹ino, se plo¹èica zlomi. Zaradi tega je nevarnost okvare veliko manj¹a.

Laserske rezalne plo¹èe so odgovorne za prodajo z uporabo laserske tehnologije.

Uporaba varnostnih plo¹è v povezavi z varnostnimi ventili je zelo raz¹irjena. Pri tem je plo¹èa za¹èita pred korozijo, umazanijo ali po¹kodbami, ki nastanejo zaradi vremenskih vplivov.

Vsi enostavni ventili morajo ustrezati strogim varnostnim standardom, ki jih narekuje zakon.