In vitro 5 dnevni prenos

In vitro oploditev ¹teje za povezavo jajène celice in sperme zunaj ¾enskega telesa. In vitro lahko pari, ki se poroèijo ali oblikujejo v neformalnih odnosih, izkoristijo in vitro dejavnosti.Indikacije za in vitro so:1. zmanj¹ani parametri sperme (ne glede na razlog,2. nezmo¾nost indukcije ovulacije,3. obstrukcija jajcevodov,4. endometrioza,5. neuspeh z drugimi metodami pomoèi pri razmno¾evanju,6. nezmo¾nost doloèanja vzrokov neplodnosti.Klinika neplodnosti na Poljskem je klinika In vitro Krakow.Potek zdravljenja je razdeljen na veè nizov.Prvi datum je za oba partnerja za¾elen, pripraviti je treba vso medicinsko dokumentacijo o zdravljenju neplodnosti. Pri takem obisku se opravi zdravni¹ki pregled in pregled ¾ensk. Èlovek dobi napotnico za podrobna vpra¹anja.Pri dodatnih obiskih zdravnik izbere tehniko in vitro oploditve na podlagi rezultatov testov. Èe ¾elimo zadevo, naroèi nadaljnja podrobna vpra¹anja.V nadaljevanju mora oseba poznati hormonsko stimulacijo. Ob koncu sedanjega èasa se poveèuje ¹tevilo zrelih oocitov. Zdravnik naroèi ultrazvok in preglede, ki temeljijo na teh rezultatih, doloèa datum zbiranja jajènih celic za in vitro oploditev.Na doloèen datum se bolnik obrne na kliniko. Pod anestezijo traja pribli¾no 15 minut. In partner se ¹e vedno javlja na kliniko v smeri, da seme spravi na najbolj pripravljeno mesto v kliniki.V laboratoriju je ¹est zbranih jajènih celic name¹èenih s spermo. Tako nastanejo zarodki.Oplodne jajène celice se namestijo v inkubator, kjer imajo dobre pogoje za vo¾njo.Eden ali dva zarodka sta namenjena za oploditev in se naneseta na maternièno votlino, tako da lahko tam le¾ita.Bolnik po oploditvi mora voditi umirjen naèin ¾ivljenja. Spolno abstinenco priporoèamo, dokler se ne opravijo testi noseènosti. Po 12 dneh se bolnik obrne na kliniko za teste, ki doloèajo raven HCG, ki potrjuje noseènost.