Kako pomagati otroku ko ima kolike

Zaposleni obravnavajo probleme tako odraslih kot otrok. Nekateri se lahko ukvarjajo sami s seboj, vèasih pa je potrebna strokovna pomoè. Zlasti v primeru otrok je vredno hitro reagirati. Zadnje ne dosega niè slabega ali poni¾ujoèega, da se star¹i poèutijo nemoèni, medtem ko ne znajo pomagati otroku. Samo ljubezen morda ni dovolj na nizki strani. In obstajajo ¹tevilni razlogi za razliène probleme. Zaèen¹i z zastra¹evanjem, stresom v vrtcu ali ¹olo, hudo boleznijo, do razveze star¹ev, nadlegovanja ali smrti ljubljene osebe.

Praviloma so vsi otroci dobro in samozavestni, pogosto je razlog za obto¾evanje, v odsotnosti reakcije odraslih ali neustrezne reakcije pa se lahko pojavijo nekateri moteèi simptomi. Dovolj je, da pogledamo statistiko, koliko poskusov samomora pride med manj¹e in manj¹e otroke, da bi razumeli obseg problema.

Katere situacije dajejo razlog za resno razmislek o prehodu na otrokov psiholog?

Vsekakor vznemirjajo vsi napadi nebrzdane jeze in moèi. Da, triletni otrok lahko poka¾e svojo nezadovoljstvo v tej vaji, toda stari otroci bi morali zdaj nadzirati svojo jezo. Èe se to zgodi drugaèe, je lahko povpra¹evanje za nasvet otrokov psiholog.Pojav molznice pri otrocih, starej¹ih od pet let, je razlog za zaskrbljenost in lahko napoveduje zelo resne psiholo¹ke te¾ave in je prisoten v drugem ozadju. V tem primeru obisk otrokovega psihologa razkriva nujnost.Travmatske razmere vedno povzroèajo specifiène reakcije telesa. Noène more, nespeènost ali razdra¾ljivost so normalna reakcija telesa na stres. Vedno morajo mimo. Èe tak¹na stanja trajajo dlje kot nekaj tednov, potem obstaja tudi znak, da prosimo za nasvet specialista.Te¾ave s ¹olo lahko izvirajo iz poèasnej¹ega intelektualnega razvoja otroka in so lahko tudi znak resnej¹ih te¾av. Prav gotovo je mladi psiholog v obsegu diagnosticiranja pravega vzroka te¾av, medtem ko je isti predpogoj za nadaljnje delo.Vznemirjajoèa so tudi nasilna dejanja proti vrstnikom, mirnej¹im ljudem in ¾ivalim. Pogosto se ¾rtve nasilja v dru¾ini obna¹ajo zelo pogosto. Lahko ima resne posledice zdaj tudi v odrasli dobi, zato morate posredovati zelo zgodaj.

Kakor koli ¾e, razlogi za odhod do mladega psihologa so precej moèni, potem tudi ne predstavlja popolnega registra. Ne smemo pozabiti, da ima lahko vsak velik preobrat v obna¹anju otroka indikacijo, da se z otrokom dogaja nekaj narobe in da je vredno prositi za za¹èito strokovnjakov.