Koncept tr enja

Programska oprema CRM v angle¹kem jeziku Costomer Relationship Management ima dober koncept vodenja. Gre za niz postopkov, poleg tega pa so potrebna orodja, ki so preveè opravilna za pravilno upravljanje stikov z mo¹kim. Njen namen je predvsem avtomatizirati in podpreti proces na poti do stranke-organizacije.

Ta metoda posku¹a upravljati organizacijo na podroèjih, kot so tr¾enje, upravljanje, storitve za stranke ali prodaja. Re¹itev potem odloèno deluje pri upravljanju informacij z mo¹kim. Ta izvedba bi morala podpirati vsako stopnjo stika med èlovekom in organizacijo, tj. Identifikacijo potreb stranke, identifikacijo stranke, sklenitev doloèene transakcije in poprodajne storitve. Ko govorimo o Costomerjevih odnosih, lahko loèimo tri razlièice te metode, in sicer: interaktivni, operativni in analitièni sistem.Interaktivni CRM sistem je izbran kot kontaktni center ali komunikacijski crm. Njen cilj je obravnavanje vseh mo¾nih kontaktnih kanalov èloveka s stalno organizacijo. Ta sistem je bil ustvarjen na platformi klicnega centra.Operativni CRM sistem bo kupil za zbiranje in prenos podatkov o odjemalcu. Tak¹ne informacije najprej omogoèajo ¹iroko in polno storitev potencialne stranke. Ta naèin je oznaèen s sistemom sprednje pisarne. Ima tri funkcionalne skupine, kot so tr¾enje, prodaja in tehnièna podpora. Celoten operativni cm pomeni pridobitev odjemalca, dokonèanje prodaje in vzdr¾evanje uporabnika v podjetju.Analitièni CRM sistem trpi zaradi naèrta za analizo podatkov o strankah. Pozoren je na vsako segmentacijo strank, analizo njihovega ¹tevila, analizo zvestobe in ko¹arico.Programska oprema CRM temelji na izdelavi lijaka, ki se imenuje lijak.Izvajanje, bodisi za prodajo ali za veè let. In z vsakim dnem njegove uporabe se vedno veè dodaja. Predvsem pa se to dogaja zaradi la¾jega in la¾jega dostopa do podatkovne zveze in sodobnej¹ih tehnologij.Èe povzamemo, programska oprema CRM z veliko moèjo bo kupila za enostavnej¹e razumevanje vrednosti, ki jo je izrazila stranka.