Konsekutivni interpretacijski simboli

V mednarodni obliki obstaja diplomatski jezik, ki se izra¾a v kulturi in igri izra¾anja. Poleg tega pa obkro¾a celo vrsto izrazov, ki v prikritem redu odra¾ajo namere govornika. Morate biti sposobni brati v pravem sistemu, ki obièajno ni miren za stranke.Politiki iz oddaljenih dr¾av objavljajo javne govore in sporoèila, namenjena poslu¹alcem z drugih jezikovnih podroèij. V zadnjem primeru ima tolmaè pomembno vlogo. Sprejem sporoèila je v veliki meri odvisen od tega. Ne samo, da dobro pozna jezik govornika, ampak mora biti tudi velika znanost o obèutljivi situaciji in mednarodnih razmerah.

Katera metoda prevajanja v diplomaciji se vedno znova uporablja?Najbolj¹a oblika prevajanja tak¹nih govorov je konsekutivno tolmaèenje. Ne pojavljajo se redno, to je vzporedno z izjavami, delujejo v prostorih med kraj¹imi ali veèjimi deli besedila. Tolmaè ima nalogo, da povzame fragmente poslu¹alcem, pri èemer upo¹teva vse njihove namene in izpostavi najpomembnej¹e toèke. Na ¾alost je to preprost trenutek, ker vsak jezik vsebuje idiome ali fraze, ki jih ni mogoèe prevesti dobesedno, èeprav so v skladu z vsem kontekstom. Jezik diplomacije je bogat z razliènimi metaforami in splo¹nostmi, ki jih morajo zaporedne interpretacije pripeljati do bolj dobesedne konstrukcije, dostopne strankam na razliènih ravneh. Poleg tega mora konsekutivno tolmaèenje biti neodvisno od prekomerne interpretacije.

Kdo naj opravlja prevod?

vir:

Prevajalci morajo uporabiti resno energijo, da hitro analizirajo vsebino, izberejo najpomembnej¹e informacije, sestavijo sintaktièni izraz in zvesto odra¾ajo dejansko namero govorca. To je moèna prevajalska odgovornost v svoji velikosti na mednarodnem prizori¹èu. Konsekutivno tolmaèenje v hladnih razmerah izvajajo strokovnjaki z veliko izku¹njami. Uporabljene metode se spominjajo vsebine ali jih v celoti zajemajo v skraj¹anih okraj¹avah posameznih besed ali simbolov, ki oznaèujejo intonacijo, poudarjanje ali poudarjanje kljuènih besed. Zahvaljujoè temu se v tem obdobju posveèa pozornost dinamiki, ki so sprejeti na raven govorca.In to konsekutivno tolmaèenje je ustno prevajanje, zgo¹èeno in zato obièajno kraj¹e od izvirnega besedila, ki odra¾a bistvo stvari in miselni potek govorca ter hkrati njegove namere.