Modna revija ashlynn

V soboto je bil pripravljen prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci naredili za prihajajoèo sezono. Med publiko smo lahko videli kar nekaj znanih osebnosti, novinarjev in politikov.Predstava je bila natanèneje izpopolnjena in vse se je konèalo brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Uporabljali so samo vsakodnevne in zraène tkanine z ostrimi, barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹im novinarjem je bilo v¹eè zraèno, barvito maxi krilo v kvaèkani ceni. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ljudi, med drugim, pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipkami in dobrimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene za zadnjo prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih veliko oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Veliki prihodki od te prodaje bodo preneseni v va¹o siroti¹nico. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razlièna dobra in èudovita dejanja. Njeni lastniki so ¾e veèkrat vlagali v prodajo na¹ih izdelkov, tudi kot transakcijski material je bil celo obisk zadnje tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la v trgovino ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da namerava podjetje vzpostaviti raèunalni¹ko dejavnost, v kateri bi bile nekatere zbirke drugaène kot v stacionarnih trgovinah.Va¹e podjetje za oblaèila je edini izmed najbolj popolnih proizvajalcev oblaèil v Sloveniji. Ima veè tovarn po vsem svetu. Zaposluje veè tisoè ljudi, zadnji, veèina ljudi, veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Obèasno podjetje izdeluje zbirke v sodelovanju z lepimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so res cenjene, da so ¹e pred odprtjem trgovine pripravljene zjutraj, da se vr¾ejo v velike èakalne vrste. Te zbirke se dogajajo tisti dan.Uèinki tega dela so bili med strankami zelo priljubljeni ¾e vrsto let, tako v svetu kot tudi v tujini. Pi¹e o njej in ne bo omenila ¹tevilnih nagrad, ki jih je dobila in ki posku¹ajo, da so uèinki najvi¹ja cena.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratna oblaèila