Napajanje antene

Kljub dejstvu, da v vsakem domu obstaja tihi dostop do oddaljenih virov energije, je vèasih lahko prikljuèen na prostor za oskrbo z elektrièno energijo. To je zadnja stvar, ki jo je treba dejansko izumiti in verjetno izhajati tudi iz notranjih neuspehov, pa tudi od pripomb, ki jih bo imel dobavitelj energije. V takih trenutkih, ko ni elektrike, mora biti v stavbo prikljuèena zasilna razsvetljava. To je ¹e posebej pomembno, èe hi¹a ni zgrajena v gluhih, in mno¾ica, ki se je zbrala v njej, se bo zasledovala v taki zadevi, ko je enostavno zapustiti zatemnjeno notranjost predmeta.

Tak¹na svetloba je zdru¾ena z vzdr¾evanjem ustreznih zdravstvenih in varnostnih predpisov, ki morajo delovati v vseh objektih, ne glede na njihovo predanost. Za njegovo slu¾bo uspe natanèno poudariti koridorje in re¹itve za evakuacijo. Te svetilke nato uporabijo minimalno napetost, vendar je na koncu pomembna, tako da sta ulica do izhoda, ko so piktogrami na voljo ¾enskam, ki bodo posku¹ale zapustiti objekt.Treba je omeniti, da se lahko tak¹ne svetilke prodajajo v zelo razliènih ovojih, pravokotnih, ko so tudi ovalne. Zato je praktièno pomembno, da jih prilagodimo doloèeni zgradbi in dodamo, da dobro delujejo, kjer koli so name¹èeni.

Pogosto se taka razsvetljava nemudoma dostavi s piktogrami, ki obve¹èajo o izhodu iz evakuacije tudi o namenu, kamor naj grem, da ga lahko èimprej dobim. Vsaka hi¹a, ki je opremljena s to vrsto razsvetljave, lahko v njej zagotovi veèjo varnostno vlogo. Èeprav bodo mo¹ki v trenutku resniène nevarnosti za ¾ivljenje lahko sprejeli red in se takoj odloèili, da bodo re¹ili najkraj¹o mo¾no pot, ki se mu bo razvila.