Nokia n8 svetilko

V potencialno eksplozivnih obmoèjih se atex svetilke uporabljajo za stvari. Gre predvsem za nelomljive leèe, ki so ¹e vedno nepremoèljive in sem spoznal ohi¹je. Na trakovih imajo nedrseèo gumo.

https://neoproduct.eu/si/dr-farin-man-ucinkovito-zdravljenje-s-hujsanjem-za-moske/

Svetilka atex sije z razpr¹eno ali usmerjeno svetlobo. Obièajno je opremljen z belo diodo, eno zeleno in dve rdeèi.Svetilke so lahko tudi roène. So zanesljivi in diode oddajajo razpr¹eno svetlobo. Konstrukcija je izdelana na tak naèin, da ¹èiti pred nagibanjem po nagnjenih povr¹inah. Prav tako je odporen na prah in vodotesen. Obstaja tudi velika odpornost na padce. Èas osvetlitve je pribli¾no 9 ur, najbolj vzdr¾ljivi pa do 45 ur.Zaradi name¹èene roèice je pomembno, da jo obesite na pas ali zanko pasu.Razliène vrste svetilk iz Atex so resnièno varne svetilke. Telo Maya je izdelano iz polimera, ki je stabilen na veliko agresivnih kemikalij. V nekaterih ohi¹jih sta dva svetlobna vira. Pomembno je, da ga uporabljate loèeno ali v celoti.Na glavo je name¹èena dioda, ki oddaja prijeten in osredotoèen tok svetlobe. Dve diodi na telesu oddajajo zelo svetlo, razpr¹eno svetlobo. Telo je moèno tudi za najbolj¹e ¹oke ali padce.Ta svetilka ima dva neodvisna stikala, vendar se uporablja tudi za nadzor funkcij svetilke, druga pa za mesto osvetlitve.Ima veè baterij in polnilnikov, tako z napajalnimi kabli, kot tudi z avtomobilom.Razliène vrste hrd baterij so lahke polikarbonatne svetilke. Razporejen je v majhni, svetli diodi, ki oddaja èist in usmerjen ¾arek svetlobe. Ustvarja ¹irok sijaj in daje pogled na cilj na poti do 150 m. Okra¹en je v drugaèni vrsti roèajev, zahvaljujoè katerim je mogoèe dati èeladam tudi èelade, re¹evalne ali industrijske èelade.Naslednji tip svetilk je tisti, ki so namenjeni za uporabo na obmoèjih s potencialno eksplozivno atmosfero plinov in glob.To so lepe svetilke, veèinoma rdeèe barve, narejene iz plastike, ki prena¹ajo elektriko. Zagotavljajo pomoè pri elektromagnetnih in radijskih motnjah ter dodatno proti elektrostatièni razelektritvi.Hrd svetilke natanèno reproducirajo barve danega objekta, imajo trenutno ali stalno svetlobo.