Odvzela hrano

Vse veèji dostop do interneta je znatno poveèal ¹tevilo ljudi, ki jedo na spletu. Na zaèetku so to prilo¾nost ponudile le velike verige restavracij. Danes vse veè posameznih enot ponuja tak¹ne storitve. Ta vrsta re¹itve se preneha poveèevati predvsem zato, ker je varna za potro¹nike in jim prihrani èas.

Le ko to praktièno vpliva? Stranka, ki ¾eli naroèiti hrano, vstopi v internetno kartico ali v posebno pripravljeno mobilno aplikacijo. Tam naroèi in nato gre v potencialno blagajno. Ko je naroèilo potrjeno, je stranki dana te¾ava glede verjetnega èasa za iskanje obroka. Sodobna programska oprema bo dosegla naroèilo, ne da bi mu bilo treba vzpostaviti raèun stranke. Kupcem je na voljo trenuten pristop. Da bi lahko izkoristili zadnji standard re¹itev, mora restavracija imeti profesionalne kamere za gastronomijo. Njihov pomen ne bo le zbiranje naroèil strank, temveè tudi povezovanje z drugimi napravami, ki se uporabljajo v prostorih, kot je blagajna. Poleg tega vam omogoèa, da hkrati spremenite meni tudi v restavraciji, ko in na internetni steni, kjer lahko naroèite hrano. Vendar pa organizmi na zadnjih podroèjih niso namenjeni samo naroèanju obrokov na spletu. Prav tako omogoèajo, na primer, rezervacijo mize v restavraciji. Stranka ne pride ven iz hi¹e zaradi preprostega obrazca za rezervacijo, lahko je gotovo, da bo v klubu, v katerega ¾eli iti, ustvariti mizo. Pogosto se zgodi, da sistem, ki ga uporablja restavracija, omogoèa, da naroèite pri rezervaciji mize. Klièe, da se bo takoj, ko se bo stranka pojavila v klubu, takoj pripravila obrok. Ta model re¹itve olaj¹a restavraciji ustvarjanje promocij, katerih cilj je privabiti kot najpomembnej¹e ¹tevilo gostov. Prihodnja leta so nedvomno ¹e en rekord, èe gre za gostinsko dejavnost v gradbeni¹tvu. Strokovnjaki poudarjajo, da bo poveèanje zanimivo za vsak mobilni trg. Zato je vredno vnaprej razmi¹ljati o namenski aplikaciji za mobilne naprave, na kateri bodo kupci lahko naroèili hrano iz na¹ega doma.