Onesna evanja zraka v mestu o wiecim

Danes je v zraku onesna¾enje, kot so prah, trdni delci in karkoli, nevarno za pljuèa in lahko povzroèi alergijske reakcije v primeru penetracije skozi ko¾o.

V moèi industrijskih procesov onesna¾evala pridejo v vsebino kot prah in trdni deli. Majhni deli, ki so moèni in se v prahu gibljejo v zraku, so lahko zdravju ¹kodljivi, v sistemu jih moramo unièiti, preden vstopijo v dihalni sistem.

Glavni viri prahu so rezanje, bru¹enje in izbolj¹anje procesov in proizvodnja prahu v ¾ivilskem in farmacevtskem sektorju. Tretiranje tkanin, lesnih materialov in spojin je povezano tudi z spro¹èanjem prahu in vlaken, ki jih lahko pljuèa moèno prizadenejo in povzroèijo alergijske reakcije. Za nekatere industrijske panoge, ki so izpostavljene ¹kodljivim prahom, je potrebno v skladu z direktivo EU ATEX izdelati atex odsesavanje prahu ali zbiralnike prahu. Odobrena podjetja imajo razliène vrste zbiralnikov prahu, ekstrakcijske roke in re¹itve v okviru èi¹èenja, sesanja in filtriranja.

Eksplozivni prah in potencialno eksplozivna atmosfera lahko pridejo v razporeditev razliènih delovnih mest.

Ker eksplozivni prah, ki izhaja iz veèine organskih materialov, sintetiènih materialov in kovin, ima eksplozivne lastnosti, moramo posvetiti dovolj pozornosti prepreèevanju eksplozije prahu. Evropska skupnost je postala dve direktivi, ki zasedata ozraèje hitrega in vnetljivega prahu, imenovani ATEX direktive.

Posledica uporabe teh dveh direktiv je bil uèinek izbolj¹ane za¹èite pred eksplozijami - sicer je bilo potrebno tehnièno in organizacijsko delo. Podjetja z najbolj¹imi strokovnjaki v industrijskem prostoru filtriranja zraka razvijajo dobro blago z rezervacijami direktive ATEX, ki izpolnjujejo vse varnostne standarde.

Zagotavljanje sodelovanja z vsemi zahtevami dr¾avnih ali lokalnih predpisov je v pristojnosti poljskih gospodarskih dru¾b in potro¹nikov.