Osvetlitev vodilnega tlakovca

LED zasilna razsvetljava v javnih zgradbah, ki jo vidimo kot del sistema po¾arne varnosti, mora izpolnjevati ¹tevilne zahteve, katerih vsebina je vkljuèena v predpise in pravila skupaj s protipo¾arno za¹èito in razsvetljavo. Ta pravila opredeljujejo specifiène parametre naprav in opreme ter preuèujejo razmi¹ljanja o razporeditvi znakov za evakuacijo, ki jih je treba naèrtovati v ustrezno pripravljeni napravi za zasilno razsvetljavo. Zasilni LED lahko imenujemo:

nobenih izraèunov glede prièakovane intenzivnosti zasilne razsvetljave na evakuacijski poti,nepotreben pristop k izraèunu koeficientov odboja iz sten, tal ali stropov,pomanjkanje upo¹tevanja uèinkovitosti svetilk pri delovanju baterij, zlasti uèinkovitost svetilk z razsmerniki,nobena zasilna razsvetljava ni name¹èena samo za izhode v sili in na doloèenih obmoèjih, kakor tudi za po¾arno in medicinsko opremo podobne intenzivnosti,name¹èanje svetilk z znaki za evakuacijo na mestih, ki so nevidna ali zakrita z ogla¹evalskimi ali konstrukcijskimi elementi doloèenega predmeta,izbira naprav, ki ne izpolnjujejo zahtevanih vrednosti ali ne podvajajo v doloèenih pogojih (na primer tistih, ki ne prikazujejo parametrov polnjenja ali raztopin baterij, ali uporabljajo svetilke z razsmerniki pri temperaturah pod petimi obdobji v razredu Celzijaneupo¹tevanje zahteve, da bi izpad elektriène energije v pododdelku aktiviral zasilno razsvetljavo v takem sistemu, tako da se baterija ne bi popolnoma izpraznila,v ozadju ne uporablja dinamiène LED osvetlitve v sili, kjer se lahko evakuacija izka¾e za bolj zapleteno,pomanjkanje upo¹tevanja uporabe posebnega namena in pogojev evakuacije v naèrtovanem konceptu zasilne razsvetljave (npr. evakuacija bolni¹nice na veè ravneh bo veliko poèasnej¹a kot evakuacija enonivojske enote na ravni supermarketa.

Èe ne ¾elimo izbolj¹ati cilja in prilagoditi sistema zasilne razsvetljave veljavnim doloèbam, ki imajo tragiène rezultate ne le za izvajalca projekta, ampak predvsem za potencialne ¾rtve uspeha resniène gro¾nje. Konec koncev, LED zasilne razsvetljave z desne slu¾i za olaj¹anje evakuacije, ker ni dovoljeno upodabljati nianse, ker lahko vplivajo na uèinkovitost re¹evalne akcije. Poseben sistem evakuacijske poti in dinamièni sistem razsvetljave omogoèata fleksibilno prilagajanje evakuacijskih pogojev obstojeèim po¾arnim razmeram na evakuacijski poti (npr. Blokada dima na izhodu za evakuacijo ali po¾ar na stopni¹èu. Zahvaljujoè visoko uvr¹èenim re¹itvam je posredno izbirati pogoje za evakuacijo in zasilno razsvetljavo za sistem uporabe doloèenega objekta.