Ozemljitev jahte

Elektrostatièna ozemljitev je elektrostatièna ozemljitev, ki se uporablja v transportu in vseh vrstah vnetljivih tekoèin, pra¹kov in plinov. Elektrostatièna ozemljitev v veliki meri zmanj¹a tveganje eksplozije ali v¾iga druge vrste gorljive snovi na koncu iskre. Nenadzorovana raztopina lahko vname me¹anico tekoèine in hitenja in s tem eksplozijo.

Seveda je mogoèe odpraviti nevarnost samov¾iga in eksplozije. Da bi bilo mogoèe preva¾ati konstrukcije, naj si zapomnijo pravilno ozemljitev, z drugimi besedami, nadzorovano odvajanje elektrostatiènih nabojev. Ta standard elektrostatiène ozemljitve bo znatno zmanj¹al tveganje eksplozije transportiranih gorljivih snovi. Ta tip preprostega ozemljitve se odlaga iz ozemljitvene sponke in ¾ice. Kabli za ozemljitev imajo nizko elektrièno upornost in zelo visoko odpornost na mehanske po¹kodbe. Seveda je mo¾no uporabiti te¾ji sistem ozemljitve, ki je nadzorni sistem, ki daje proizvodu transport ali odlaganje, èeprav je ozemljitev pravilno povezana.Ali ste preseneèeni, ko vrnete ta model ozemljitve? Najpogosteje jih sprejemamo med nakladanjem in razkladanjem ¾elezni¹kih in cestnih cistern, cistern, sodov in, na primer, procesnih elementov. Da bi ustvarili nevarnost eksplozije, vodi in zme¹a ter razpr¹i ali èrpa razliène vrste vnetljivih snovi. Na mestu intervencije v vnetljivih bazah nastanejo elektrièni naboji s stikom ali loèevanjem delcev. Povsod, kjer se pojavi elektrostatièni naboj in nastane v skupini vnetljivih snovi, se pojavi nevarnost. Pomembno naèelo vsake za¹èite pred elektrostatièno razelektritvijo je dejansko moèna sponka in ustrezno usklajen kabel, ki omogoèa izvedbo elektriènega naboja, dokler ni ozemljen.Pomembno je torej, da morajo objemke in kabli, ki se uporabljajo v zemlji, izvajati zelo zahtevne smernice, usmerjene na testno pot. Trenutno najbolj¹e vrste ozemljitvenih sistemov prina¹ajo najbolj¹e rezultate.