Potrdilo 9785

Obveznost shranjevanja kopij prejemkov je resna za veliko podjetnikov. Za potrebe davènega urada bi morali imeti kopije pet let.

Ko je transakcija zakljuèena, se opravita dva potrdila - izvirnik in njegova kopija, ki jo nato zbere dru¾ba, ki ga je izdala. Kopije potrdil iz fiskalnega tiskalnika so vedno v obliki dolgih papirnatih zvitkov. Ta re¹itev je ustvarjena z dovolj velikimi te¾avami. Predvsem pa si prizadeva, da mora podjetnik shraniti na tisoèe zvitkov v drugaènem obsegu. Prav tako niso èisto trpe¾ni, ker se lahko zlahka zbledijo kot dokazi pod vplivom sonène svetlobe, zato jih je treba skrbno za¹èititi pred ¹kodljivimi dejavniki.

Izmed navedenega je ¹e veè podjetij upravièeno vlagati v fiskalni obrok novitus deon e, ki daje kopijo potrdila v elektronski strukturi. Tak¹na re¹itev zlahka olaj¹a zbiranje tak¹nih mo¾nosti. Namesto tisoèih zvitkov je ena pomnilni¹ka kartica dovolj. Podatke je mogoèe kopirati tudi drugim prevoznikom, ki jih bodo istoèasno za¹èitili.

Elektronske kopije potrdil iz fiskalnega tiskalnika imajo ¹e druge pomembne prednosti. Predvsem bodo na koncu kupili konkretne prihranke. Èeprav nakup tiskalnika s to potjo ni najmanj¹i stro¹ek, vam bo vedno pomagal zmanj¹ati stro¹ke na dolgi rok. To je predvsem zato, ker se lahko sprostite od nakupa papirnatih zvitkov.

Vlaganje v sedanjo vrsto opreme bo veliko pomenilo vizijo podjetnikov, ki imajo bolj specifièno vlogo, ki dnevno porabijo veè deset ali veè sto potrdil. V tem primeru je nakup in vzdr¾evanje papirnatih zvitkov, ki vsebujejo kopije prejemkov, zagotovo te¾ko breme, kar je neugodno, stro¹ki izvajanja dela in uèinkovitost dela.

Blagajni¹ki registratorji in tiskalniki z elektronskim potrdilom o prejemu so zelo privlaèna re¹itev, ki jo je vredno izbrati pri nakupu tovrstnih vzorènih posod za poslovanje dru¾be. Tak¹ni tiskalniki so vidni v ¹tevilnih trgovinah. Gre za pripomoèke, namenjene potrebam velikih trgovin, pa tudi manj¹ih podjetij, zato je pomembno, da izberejo re¹itev, ki bo ustrezala potrebam posameznih institucij in hkrati ne bo predraga.