Pregledi za nego las in stilizacijo

Hitro zatiranje eksplozije v prvi fazi diseminacije je uèinkovit element varovanja industrijskih naprav, v katerih je zaèetek pomemben, v zaprtem prostoru ali nepopolno zaprt. Hitro odkrivanje poveèanja tlaka v napravah je pijaèa iz glavnih elementov, ki prepreèujejo eksplozijo.

Glavna naloga HRD sistema je prepreèiti pojav visokega tlaka med eksplozijo, zaradi èesar se unièenje v objektu skraj¹a, èas izpada se zmanj¹a, predvsem pa se varnost ljudi poveèa. Sistem HRD se uporablja za zavarovanje rezervoarjev in silosov, ki vsebujejo pra¹kaste snovi, mline, me¹alce, filtracijske sisteme, su¹ilnike in veliko podobnih industrijskih naprav.Vsak sistem, da bi dobro deloval in je ¾e deloval, bi moral temeljiti na omejenih elementih, kot so tlaèni in optièni senzorji, name¹èeni v strojih, poleg tega v proizvodnih dvoranah, sistemu upravljanja in steklenici, ki vsebuje gasilno snov.Metoda zdravljenja upo¹teva test in daje indikacije ter kratko in praktièno reakcijo. Zaznavanje eksplozije se izvede z uporabo senzorjev tlaka, detektorjev isker in plamenov. Èe se pojavijo plameni ali iskre ali ko povi¹anje tlaka prese¾e najvi¹jo sprejemljivo stopnjo varnosti, se znanje takoj po¹lje v center za upravljanje, kar govori o obdelavi znanja, po potrebi tudi odpiranje ventila kemiènega valja. Po zaèetku vadbe preko kontrolnega organizma se gasilne kemikalije razpr¹ijo z uporabo posebnih ¹ob, kar ima za posledico zelo moèno in uèinkovito zatiranje eksplozije. Najpomembnej¹a znaèilnost sistema HRD je reakcijski èas, ki se ustvari v milisekundah od trenutka, ko se ugotovi poveèanje tlaka do atomizacije snovi.