Prva francoska kozmetiena dru ba na poljskem

Vsak, ki gradi prvo podjetje, je zelo preseneèen nad visoko ceno blagajn. Da, precej èudno je pripraviti tako preprosto napravo, v kombinaciji s celo raèunalnikom, da bi bilo tako veliko denarja. Preseneèenje pa izgine, ko pozorno preuèimo finanène in politiène razmere v na¹em svetu.

Fiskalne blagajne stanejo, odvisno od modela, od tisoè do ¹tirih tisoè. Na Poljskem je te¾ko najti vsaj eno svetlo in neizkori¹èeno blagajno, ki ima na trgu ceno slab¹o od tisoè zlotov. Uporabljene blagajne lahko najdete na spletnih dra¾bah, vendar jih ni vedno koristno kupiti.

Torej, zakaj so blagajne drage?Razlog za tak¹no stanje je v obliki dr¾ave in tega stanja gospodarstva na¹e dr¾ave, velike davke pa tudi velika kolièina birokracije, ki nam jo dr¾ava slu¾i pri poroèanju in uvajanju pripomoèka, povzroèa ogromno poveèanje tr¾ne cene blagajne.Mnogi trgovci v zadnjih trenutkih ne le¾ijo na nakupu blagajn. ®al zakon zahteva od neke ¾enske, ki vodi podjetje z letnim dobièkom nad doloèenim zneskom, podrobno registracijo celotne blagovne menjave. Od zadnjih veè razlogov se ¹e veè ljudi odreèe gospodarski pobudi. ©tevilo ljudi v davènih naslovih nara¹èa.Stopnja ni vedno edini razlog za visoko ceno blagajn. Za razliko od tiskalnikov morajo ti dodatni obstajati iz visoko kakovostnih tem. Obstajati mora pri tiskanju potrdila tisoèkrat na dan.

Drugi sekundarni razlog za te ogromne cene so stro¹ki usposabljanja ljudi iz storitev blagajne. Bolj ko imamo ime in ne zaposlujemo ljudi, bolj konkretno moramo vlo¾iti denar v uvajanje blagajn v na¹e poslovanje. Izhod je, da sprejmemo ljudi, ki so opravili tak¹ne teèaje v nekdanjih krajih dela, navsezadnje je nedavno, precej eleganten primer.Hkrati se nadaljuje boj za zni¾anje cen teh naprav, poleg tega pa je lahko vsak podjetnik pri nakupu prve blagajne odbitek za nakup blagajne do 700 PLN.