Raeunovodski program v angle eini

Transparentno vzdr¾evanje dokumentacije in uèinkovito servisiranje strank, zaupanje knjigovodstva lastnim imenom v raèunovodske pisarne je neodvisna naloga sodobnega raèunovodstva. Raèunovodski programi za raèunovodske dru¾be omogoèajo uèinkovito izvajanje naroèil tudi za povpreèna in velika podjetja. Shranjevanje potrebnih podatkov v elektronsko ¹olo olaj¹a dostop do potrebne dokumentacije. Obstaja naèin, da shranite polo¾aj v pisarni.

Podatki, ki so za¹èiteni z geslom, zagotavljajo znanje o finanènih toèkah strank, nepoobla¹èenim osebam. Na trgu je na voljo veliko raèunovodskih programov, ki zaposlenim omogoèajo, da izkoristijo prilo¾nost in poveèajo uèinkovitost svojega dela. Programski paketi Programa Small Accounting Office PRO si zaslu¾ijo potovanje. ©iroka paleta programov je namenjena majhnim raèunovodskim pisarnam, ki predstavljajo pribli¾no 50 podjetij. Zahvaljujoè jim bo la¾je voditi knjigo prihodkov in odhodkov, izpolniti obraèune DDV in DDV, izdati raèune itd.Storitev za velika podjetja je zagotovljena z raèunovodskim programom PRO Plus. Omogoèa servisiranje do 500 poslovnih subjektov. Paket ponujenih programov vkljuèuje programe, ki bodo uèinkovito upravljali knjigo dobièka in izdatkov. Kadrovska dokumentacija, plaèilni listi in plaèila ZUS bodo organizirani in izvedeni brez napak. Zahvaljujoè izdajanju raèunov bo podjetje hitro delovalo.Zanimiv predlog vkljuèuje e-Deklaracje in pakete programov zaposlenih, poslane v tujino. Gre za okuse za raèunalni¹ke programe, namenjene raèunovodskim pisarnam. Zahvaljujoè e-Deklaraciji bodo vse elektronske izjave za trenutek prispele v davèni urad. Zajeti so v elektronski podpis stranke.Storitve dru¾b, katerih ljudje opravljajo svoje dol¾nosti v tujini, olaj¹ujejo raèunalni¹ki programi, zaradi katerih bodo plaèe oseb, ki so napotene zunaj Poljske, opredeljene v pravici in skupni ¹oli z veljavnimi zakonskimi doloèbami.Knjigovodski sistem omogoèa knji¾ica Infor System Biuro Handlowa. To je stvar za urade, ki ne samo objavljajo dokumente, ampak ustvarjajo v domaèem delu avtomatsko oblikovanje tabel bilanc, izjav o finanènih dejavnostih ali pripravo poroèil. Projekt podpirajo operacijski sistemi Windows, Linux, Unix in Mac OS.