Redno usposabljanje zaposlenih na podroeju varnosti in zdravja pri delu

O usposabljanju odloèajo razredi, ki omogoèajo pridobitev, dopolnitev ali izbolj¹anje strokovnega znanja in mnenj, potrebnih za izvedbo doloèene dejavnosti. Usposabljanje osebja je ponavadi kameralni teèaj z dokaj majhno prisotnostjo, saj jih uporablja najveè trideset ljudi. Potem je tu vrednost udele¾encev, ki avtomatièno pripelje do velikosti ¹olskega razreda in to zdru¾enje ni brez pomena. Usposabljanje osebja je tudi oblika izobra¾evanja, vendar ni namenjeno otrokom in mladim, temveè odgovornim. Razlikuje se veè vrst usposabljanj glede na kategorizacijsko stran:

odprta usposabljanja - so na voljo praktièno vsem zainteresiranim stranem, udele¾ba v njih pa je neobvezna, èeprav lahko podjetniki svoje osebje usmerijo tudi na tovrstno usposabljanje osebja, ki pokriva skupino stro¹kov udele¾be. Poljska agencija za razvoj podjetni¹tva (PARP trenutno izvaja socialno akcijo Nalo¾ba v osebje, ki zahteva nenehno izbolj¹evanje kvalifikacij zaposlenih in zagotavlja internetno podatkovno bazo, ki vsebuje podatke o razpolo¾ljivem odprtem usposabljanju.zaprta usposabljanja - organizirana glede na potrebe posameznega subjekta naroèila (npr. usposabljanje èlove¹kih virov iz pravega podjetja, zainteresirane pa te vrste razvijajo njihovi delodajalci, tj. organizator.interna usposabljanja (znotraj podjetja - se izvajajo s podporo lastnega osebja za usposabljanje v doloèeni trgovini z delovnimi mesti;zunanje usposabljanje - vrnitev organizatorja, ki je delovno mesto, naroèi specializiranim podjetjem za usposabljanje. Obstaja ti register podjetij za usposabljanje (tj. subjekti, ki niso javni, ki izvajajo zunaj¹olsko izobra¾evanje na podlagi loèenih predpisov in izvajajo usposabljanje za ¾enske, ki i¹èejo stvari, in brezposelne, ki se financirajo iz mno¾iènih kljuèev. Te ustanove so predmet vpisa v register podjetij za usposabljanje, ki jih izvajajo uradi za delo vojvodstva.