Rezalnik za lep e preglede dicer

Atex usposabljanje ali obseg usposabljanja se analizira in prilagodi zadevam doloèene institucije ali organizacije. Naslednji seznam prikazuje najpomembnej¹a vpra¹anja, na podlagi katerih se oblikuje konèni naèrt usposabljanja. Ta seznam se bo v posebnih primerih raz¹iril na nadaljnja vpra¹anja.

Usposabljanje dr¾av Atex:pravne podlage, povezane z varnostjo pred eksplozijami: direktiva 137 ATEX in nacionalna ureditev,Direktiva ATEX95 in nacionalni predpisi; & nbsp; vzajemni odnosi med direktivama ATEX137 in ATEX95,pravna podlaga za po¾arno varnost: Odlok Ministrstva za notranje zadeve in upravo z dne 7. 6. 2010 o po¾arni za¹èiti prostorov, objektov in prostorov; medsebojni stik s pravilom ATEX137,glavna pravila za razvrstitev in lokacijo eksplozijsko ogro¾enih obmoèij; ekstremna ocena primernosti eksplozivnih parametrov plinov, tekoèin in hlapov prahu,elektrostatièna ozemljitev - te¾ava te¾e, vzorci in dodatne tehnolo¹ke re¹itve,vrste eksplozijske za¹èite, ki se uporabljajo v industriji, in pomembna pravila za njihovo izbiro; pomembna pravila za zavarovanje procesnih naprav pred nevarnostmi eksplozije,primeri enot, ki prikazujejo uèinkovitost uporabe posameznih sistemov za za¹èito pred eksplozijami,pomembna naèela varnega delovanja in delovanja strojev na obmoèjih eksplozijske nevarnosti,primeri eksplozij v sektorju,stopnjo in razpolo¾ljivost prezraèevanja ter obmoèje eksplozijsko ogro¾enega obmoèja, na primer plinskih naprav, vodika, plina propan-butan, acetilena; polnilne toèke za baterije, varnostne omarice za shranjevanje kemikalij,elektrièni stroji v potencialno eksplozivnih obmoèjih - splo¹ne smernice za naprave za vgradnjo,gro¾njo nevarne nesreèe v sektorju; izbrane te¾ave, povezane s skladi¹èenjem, odpra¹evanjem, sistemi za ravnanje s premogom v elektrarnah, omejitve, povezane z uporabo sistema za razbremenitev eksplozij,procesne in eksplozivne nevarnosti za procese biomase.