Simultano tolmaeenje cenik var ave

Sem prevajalec, nastopam na ¹tevilnih novih ravneh, prevajam simultano in ko se ukvarjam z literarnim prevajanjem. Najpogosteje je moja naloga usposabljanje z besedilom, osnove civilnopravnih pogodb ali drugih uradnih dokumentov. Raje imam knji¾evne prevode, ker mi dajejo moè radosti.

Interes in koncentracijaKo moram prevesti literarno besedilo, najprej posku¹am ohraniti popolno koncentracijo. Èe izklopite telefon, ne brskam po spletnih straneh, potem je besedilo najpomembnej¹e zame. Pomembno je, ker ne le dober prevod, ampak tudi dajanje literarnih vrednot. To je zapletena naloga, vendar vam daje veliko zadovoljstvo. Ko se izka¾e, da je moj prevod literarnega besedila cenjen, sem zelo sreèen in imam skoraj veliko veselje, kot da sem avtor tega vnosa.Obstajajo prav tak¹na besedila, ki me ne zadovoljijo z doloèitvijo, v nasprotju z dejstvom, da so literarna. To velja na dva naèina: prviè, sovra¾im prevajanje harlekinov, ker sem dolgoèasen z zapletom, in literarna prednost takega vnosa je enostavno nobena. Drugiè, sovra¾im populistièna in obèutljiva besedila.

Vadite v stavbi

Seveda, kljub mojim predsodkom, vsak prevod besedila poènem zelo previdno in ¾elim se preprièati, da so narejene predpostavke izvirnika. Vèasih je te¾ko, vendar nikoli ne obupam in se borim nazaj. Zgodi se, da moram besedilo spraviti v vsako predalnico in se vrniti kasneje.V svoji neposredni dejavnosti mi je v¹eè enako, da jo lahko izpolnim, ko sem v ustanovi. Vsak prevod besedila se lahko izvede na daljavo in ta tehnika mi omogoèa, da to storim z vsemi potrebnimi orodji. Imam vse mo¾ne slovarje, internet pa mi bo omogoèil preverjanje veliko informacij. Pri delu v prostorih pa je treba omeniti samodisciplino, saj praksa doma postaja lena. Doloèiti morate doloèeno strogost na posameznih polo¾ajih, kot bi morali. Vsak prevod èlanka je pomemben in bi moral priti do nasvetov, kot èe bi ¹ele zaèeli z delom.vir: