Simultano tolmaeenje

Tolmaèenje je prevod, ki omogoèa komunikacijo med dvema sogovornikoma, ki ne komunicirajo v sodobnem samo jeziku. Tolmaèenje poteka redno, kar pomeni, da nima¹ èasa za preverjanje besed v slovarju ali razmi¹ljati o smiselnosti izjave. Pokazati morate veliko pozornosti in refleksov, tako da je prevajanje preudarno tudi ne izgubi obèutka, ki ga ¾eli sogovornik posredovati.

Najbolj zanimiv je prevod konference, ki se uporablja med javnimi nastopi. Pogosto so uradna sreèanja opredeljena v veè jezikih - odvisno od tega, v kak¹nem jeziku govorijo govorci in poslu¹alci, ali v katerih dr¾avah je v ¾ivo.

Tolmaèenje v prestolnici izstopa za simultano usposabljanje - ali se redno pripravljate, konsekutivno tolmaèenje - s prevajanjem ¹tejejo, dokler govornik ne zakljuèi bele¾ke in se z njo od¹teje z dodatnim plaèilom, ¹epetanim prevodom - ko je govor za isti ljudje sedijo poleg nje. Obstajajo tudi sodni govori. Med njimi se ta èlanek zdaj prena¹a v sodno dvorano in zato pomeni, da je potreben status zaprise¾enega prevajalca. Pogosto prevajalec pomaga izbrani osebi med potovanjem v tujino, kjer se premikajo poslovni in pogajalski sestanki in ¾elijo prevajanje.

Veèina tolmaèev v zdru¾enju obstaja v zdru¾enjih, ki ne le poveèujejo ugled, temveè ponujajo tudi gradiva za usposabljanje ali navedejo ¹ole, v katerih je mogoèe dvigniti kvalifikacije. Uradne komisije, Zdru¾eni narodi, Sodi¹èe Evropskih skupnosti, Parlament in Evropska komisija bodo z veseljem pomagali. Torej obstaja gotovost, da ¾enske, ki delajo v prevajanju, zagotavljajo visoko stopnjo prevajanja in natanènosti.