Sistem ekolo ke varnosti v poljski

Stroj, ki teèe, predstavlja nevarnost za zaposlenega ali zaposlenega, ki z njim dela. V tem smislu je bilo potrebno v organizacije namestiti varnostne komponente, hkrati pa ohraniti proizvodne zmogljivosti. Komponente in varnostne sloge uporabljajo predvsem proizvodni obrati z veliko kapitala za zavarovanje strojev in tehnolo¹kih dru¾in, proizvajalcev strojev in partnerjev v tehnolo¹kih linijah.

Na Poljskem je med drugim dokument, ki ka¾e na to Odlok ministra za gospodarstvo z dne 30. oktobra 2002, v bistvu, minimalne zahteve za varnost in higiensko prakso na podroèju uporabe strojev, ki jih zaposleni pri delu (Uradni list ¹t. 191, toèka 1596, kot je bil spremenjen. Pravni predpisi in zakoni doloèajo, da mora biti naprava samostojna naprava za izklop v sili, ki bo odpravila ali odstranila nevarnost. Izjema so stroji, pri katerih varnostno stikalo ne bo zmanj¹alo tveganja, ker ne bo upo¹tevalo vpliva na obdobje pridr¾anja, prav tako ne bo prepreèilo nevarnosti. Najbolj priljubljena stikala so: stikala in elektromagnetne blokade varnosti v strojih in tehnolo¹kem napredku, konèna stikala z varnostnimi deli v ¾ivilskem in farmacevtskem sektorju (visoka trdnost in odpornost na visoke delovne pogoje, magnetni odklopniki in kodirana stikala, no¾na stikala. Varnostno stikalo je treba namestiti na pomembno in enostavno mesto (v lopute ali na vratih, oznaèiti v prepoznavnem sistemu (rdeèi roèaj na rumenem ozadju, da se stroj lahko ustavi v najkraj¹em mo¾nem èasu. Zaustavitev stroja ima na mestu prepreèevanja nesreè, zmanj¹anju posledic nesreèe in prepreèevanju po¹kodb stroja, èe je njegovo delovanje nepravilno.