Sodobno podjetje sp z o o var ava

Podjetje Comarch je na na¹em trgu ¾e 23 let. V tem obdobju je dru¾ba postala vodilna na podroèju inovativnih metod, ki vplivajo na informacijske sisteme. Tak¹na posojila na trgu so omogoèila izbolj¹anje sistemov in uporabo globalnih primerov ne le v telekomunikacijah, ampak tudi v zavarovalni¹tvu, trgovini, socialnem upravljanju in sorodnih panogah.

Razvoj in kompetentna slu¾baV Comarch Optima je cenik naèrtovan tako, da omogoèa uporabo tako malih podjetij kot tudi zunanjih korporacij. Podjetje ponuja spletno usposabljanje, s katerim se bodo zaposleni nauèili uèinkovitih metod uporabe storitev. Èe je potrebno, podjetje ponuja storitev zaupanja vrednega strokovnjaka, ki bo dodeljen re¹evanju problema z uporabo zasebnosti in spo¹tovanja vseh zakonov o varstvu potro¹nikov.

ponudbaMed izdelki Comarch dobite vso programsko opremo, ki jo potrebujete za delovanje podjetja ali podjetja. Ponujeni protivirusni program, ki se lahko prosto spreminja v smislu bli¾njih in napaènih datotek in spletnih strani, ter strah pred krajo podatkov ali pu¹èanjem ustreznih oglasov je zdaj stvar preteklosti! Pijaèe iz najbolj obièajnih paketov so zadnje dane za davène svetovalce, pomagale bodo pri upravljanju raèunov, raèunovodskih in davènih knjig, predvsem pa omogoèajo naravno upravljanje raèunovodske dru¾be s preprostim vmesnikom in spreminjajoèimi se funkcijami.

Obnovitev podatkovV uspehu izgubljanja pomembnih informacij IT, upajo, da bodo predlo¾ili predlog za delo z varnostno kopijo datotek, to je, da jih bodo strokovnjaki iz imena Comarch SA povrnili celo iz resno po¹kodovane opreme, npr. Zaradi posledic po¾ara ali poplav.

Comarch Optima je predvsem raz¹irjen sistem servisiranja podjetij v bli¾njem svetu. ©tevilo rednih kupcev je preseglo 60.000 obèutljivih in majhnih blagovnih znamk po vsej Poljski!