Strokovni teeaji hrena

Nakup programske opreme za podjetje je pogosto povezan z velikimi stro¹ki. Eden od naèinov za ekonomijo je iskanje cenej¹ih ali celo brezplaènih nadomestkov. Prosti projekti pogosto nimajo enake funkcionalnosti kot plaèani. Razlika med njimi se najpogosteje nana¹a na podporo za te¾ave, ki se lahko pojavijo ¾e med uporabo.

Plaèane razlièice se hitro in celovito re¹ujejo problemov na¹ih uporabnikov. Pri uspehu brezplaènih razlièic bomo najpogosteje obsojeni na kakr¹ne koli te¾ave, ali pa poiskali pozornost na razliènih forumih, ki povezujejo uporabnike doloèene programske opreme. Te¾ava porabe dodatnega zneska za programsko opremo je veliko te¾ja, èe nismo neodvisni ali pa je primerna za njeno vrednost. Mno¾ica mo¾nosti, ki jih ima doloèen program, se ne vidi v celoti v va¹em podjetju, kar vam bo dalo izdelek, ki ga ne boste vzeli veliko. V tem primeru je zelo primeren pristop iz predstavitvenih razredov. Enova demo program je odlièen primer tak¹ne programske opreme. Mo¹ki ni dol¾an biti odgovoren za svoj nakup, vendar se zavezuje, da bo izpolnjeval doloèene omejitve, ki jih ne vsebuje v celotni razlièici. Seveda pa bodo na primer dokumenti, ki bodo izdani s pomoèjo programa envo, imeli naslov, katere informacije bodo na voljo v razlièici programa, ki ga uporabljate. Poleg tega vam bo demo razlièica omogoèila dodajanje majhnega ¹tevila vnosov v podatkovno bazo. Èe pa se podjetnik odloèi za veliko verzijo, bo lahko brez te¾av ustvaril ¾e ustvarjeno bazo podatkov. Tak izstop je zelo prijazen za povpreèna in mala podjetja, ki ne ¾elijo nositi velikih programskih teèajev, ki jih verjetno ne bodo uporabili v celoti. Demo verzija omogoèa tudi brezplaèen stik s tehniènim nasvetom proizvajalca programske opreme.