Tehnik za trgovce s eolni

Trgovec potem razmi¹lja o ostrem ¾ivljenju. Ni vse videti drugaèe od blizu. Knjiga v trgovini je nepredvidljiva. Kot pripovedni trest. Ne smete pozabiti o moèi dejstev in potreb. Ne da bi prej to storili, ni to, kar ¾elite o izdelkih. Prodaja se ne bo zaèela brez predhodne analize. Èe se ne sreèate z izvajalci, se ne boste mogli nièesar pomikati. Èe preskoèite bistvene rituale, ne boste pri¹li na sestanke. Brez sreèanj ne bo mo¾nosti in dokonèanja prodaje.

Koledar nabrekne z notami, toda vse je treba analizirati roèno. Sistem podjetja je nekaj nestandardnih za tako trdo in poglobljeno analizo.I¹èem internet za tak trenutek v ¹tudiji programa, ki bo omogoèil celovito analizo, prodajo in kupce. To bo omogoèilo veè povezovanja prodajnih informacij, z njihovo osnovo, z razponi vsakega mo¹kega. To bi seveda omogoèilo uèenje za zadovoljevanje potreb, ki jih podpira trdna inteligenca. Takrat je la¾je oblikovati ponudbe. Analitièni CRM je program, ki bo sistematiziral misel na¹ih prejemnikov in bo ustrezal ponudbi njihovim potrebam. V idealnem primeru se ujema z modernim dizajnom, katerega oris sem predstavil na tej plo¹èi. Poleg tega bi rad organiziral klicni center v korporaciji. Nova oseba bi pomagala organizirati zaèetni pregled med potencialnimi kupci.Program bi pomagal tistim, ki so poroèali odboru. Moja stara je te¾ka enota. Izjave na veè ravneh in na veè ravneh bi pomagale zadovoljiti lakoto po uèenju v zadnji stvari in omejiti èas odloèanja. Tehnolo¹ko napreden crm definitivno obstaja kot nekak¹en ukazni center. Dati stik s filtriranimi informacijami za vodstvo in celoten obseg poobla¹èenih zaposlenih. Zanesljive statistike bodo omogoèile primerjavo profilov vsakega uporabnika, omogoèile njihovo zdru¾evanje, kar jim bo dalo mo¾nost segmentiranja baze in nadaljnje obdelave. Upravljanje s statusom uporabnika je pomembno v primeru ogla¹evalskih akcij, ki so namenjene pridobivanju novih strank, pa tudi o¾ivljanju izgubljenih.Obstaja moè v strogem CRM, ki je podreditev verjetno temeljnega pomena za uspeh vsakega podjetja.