Ueiteljska modna revija

Prej¹njo soboto je bila razstava najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci pripravili za sezono. Med obèinstvom smo lahko preverili tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjen prikaz je vladal najbli¾je podrobnosti in vse je potekalo brez ovir. Ob zdravljenju smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihova funkcija je bila uporabljena samo za lastne in zraène tkanine z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹im novinarjem je bilo v¹eè zraèno, barvito maksi krilo, ki je bilo narejeno iz kvaèkanja. Poleg tega so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzami z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z dobrimi kro¾i¹èi, okra¹ene s èipko in sve¾imi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, narejene predvsem za sve¾o slovesnost. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek iz te prodaje bo uporabljen za dru¾inski dom. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in pozitivne akcije. Njen lastnik se je veèkrat vrnil k prodaji na¹ih izdelkov, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk nekaterih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija danes doma v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da ime razmi¹lja o vzpostavitvi raèunalni¹ke trgovine, v kateri bi bile povratne zbirke oèitne kot pri stacionarnih sklopih.Drugo oblaèilno podjetje je eno najbolj¹ih proizvajalcev oblaèil v dr¾avi. Ima veliko tovarn v celotni regiji. Zaposluje veè tisoè ljudi, vkljuèno z najbolj zanimivimi krojaèi, krojaèi in oblikovalci. Sèasoma to ime zbira zbirke v sodelovanju s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo cenjene, da so pred zaèetkom trgovine pripravljene plaèati v èakalni vrsti v enem kilometru od zgodnjega jutra. Te zbirke pridejo na dan.Rezultati sedanjega podjetja ¾e vrsto let u¾ivajo veliko popularnost med uporabniki, tako v dr¾avi kot v tujini. Pi¹e o njej in ne omenja ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in kako ¹tejejo, da so rezultati najvi¹je kakovosti.

Oglejte si va¹o trgovino: Haccp oblaèila za enkratno uporabo