Varnost mladih v omre ju

Money Amulet

V sodobnem èasu uporabljamo ¹tevilne tehniène dose¾ke. Povsod smo veseli z elektroniko, ki nam omogoèa, da ¾ivimo bolj udobno in dosegamo povsem drugaène cilje, kot smo jih pred leti obravnavali. Nenehno se premikamo v bolj priljubljeno udobje, zato izvajamo aktivnosti za tehnolo¹ke novosti, ki sestavljajo te¾ko elektroniko.

Na ¾alost je za nas pomembno, kako se oprema ustvarja in se je niti ne ¾elimo uèiti. Pomembno je razmisliti o elektrièni energiji, zaradi katere smo sposobni posedovati obstojeèa orodja in se ne bojimo, da se nam bo kaj zgodilo, ker je varnost pred elektriko utemeljena za nas.

Elektrièna energija je vrsta industrije, ki se rodi s hitrim tempom. Le v tem delu bomo spoznali ozemljitev, fazo in ¹tevilna druga vpra¹anja, ki so lahko koristna v na¹em domaèem ¾ivljenju. Zato se nana¹a na trenutno dejstvo, da smo kupci elektriène energije in da bi prve vrednote sedanje industrije morale ¾iveti na¹e ¾ivljenje.

Zelo pomembno dejstvo v va¹em domu je ozemljitev. In vsaka vtiènica za elektriko ima zdaj vgrajen terminal za zemljo. Torej je videti v napravah, ki ¾elijo tak¹no sponko z druge strani. Primer tak¹ne naprave je, da obstaja varilec, ki ima obièajno loèen kabel, na katerem je tak terminal prisoten. ©e vedno obstaja oblika sponke, ki jo naredimo na kovinskem delu, ki je element ozemljitve.

Spona ali sam ozemljitveni terminal je zamenljiva stran, zato je vredno poskrbeti za ta del, èe vidimo, da je tak¹na sponka v na¹i opremi slaba, tudi v varilnem stroju. Tak¹ne sponke so opremljene tudi z avtomobilskimi ¾icami in tu bi morali vpra¹ati mnenje o tem, ali datumi potem niso preveè zarjaveli, vendar jih vèasih ni treba zamenjati. Te dele bomo poiskali v elektriènih interesih, pa tudi v omre¾ju.