Varnost studia

Sistemi zaèetne supresije morajo prepreèiti eksplozivno reakcijo v najzgodnej¹i fazi in za¹èititi pojav hipertenzije pred zaèetkom lahko povzroèijo unièenje. Protieksplozijski sistem napreduje v nekaj milisekundah od alarma tlaènih ali optiènih senzorjev, ki zaznavajo nastanek eksplozivne ognjene krogle. Takoj se v zavarovano konstrukcijo polo¾i izstreljeni stro¹ek. Za¹èita pred eksplozijo nastopi, preden celo poveèanje oksidacijskega reakcijskega tlaka unièi napravo.

Detektorji tlaka bodo zaznali eksplozije v svoji zelo zgodnji fazi, v tej komponenti po¹ljejo signal nadzornemu centru. Krmilnik po¹lje signal doloèenemu valju, medtem ko ga klièe. Vse se zgodi v vrstnem redu nekaj milisekund, od prve faze podlage krogle na pobudo eksplozije do zatiranja eksplozije skozi poseben sistem, ki ga bo ustavil.

Varnost pred eksplozijo so enostavne tehnike, ki zagotavljajo varnost pred eksplozijo:

Predpostavke v proizvodnji so glavna metoda prepreèevanja nastanka nevarnosti, vendar ne morejo prepreèiti nobenih nesreè, ki imajo prostor pri ustvarjanju velikih medijev, in ob ohranjanju naslednjih tehnik lahko zmanj¹ajo uèinek eksplozije.

Usposobljeni strokovnjaki & nbsp; imajo obliko primerne & nbsp; za¹èite pred razvojem eksplozij in tlaka za procesne instalacije v nekaterih panogah. Projekti na kljuè se izvajajo od zaèetne faze projekta, preko pritrditve in zagona, do sistemskih storitev. Sodobne re¹itve & nbsp; temeljijo na napravah vodilnih svetovnih proizvajalcev - & nbsp; potro¹niki prejmejo celovite in uèinkovite individualne re¹itve za doloèeno tehnolo¹ko linijo. Vodovodni sistemi so ¾e za¹èiteni - zdru¾ujejo jih z veljavnimi predpisi.