Za podjetja

Program Optima ERP je najpogostej¹i program na Poljskem, ki je bil pripravljen za lahka in srednje velika podjetja na vsakem podroèju. To je ¹e posebej priljubljena programska oprema raèunovodskih pisarn in davènih svetovalcev. To si je zaslu¾il po zaslugi najbolj¹ih vgrajenih re¹itev.

Stranka s fiksno meseèno naroènino dobi dostop do programske opreme, ki pomaga pri vodenju podjetja na spletu prek spletnega brskalnika.Program Optima je odprt za bazar v okviru storitvenega projekta in je v fiksnem standardu. Zato lahko stranke celovito upravljajo procese v podjetju prek interneta.V dinamièno spreminjajoèem se poslovnem okolju morajo podjetja, ki ¾elijo pridobiti konkurenèno prednost, raèunati na moè hitre prilagoditve in uporabe re¹itev, ki ustrezajo naravi energije in velikosti podjetja.

Cilj projekta je ponuditi strankam re¹itve, ki zaradi spretne uporabe najsodobnej¹ih metod preveè olaj¹ajo delo in olaj¹ajo delovanje trgovine in prehitevajo konkurenco.Program Optima ERP ponuja re¹itev za vsako podjetje, od storitvenih, komercialnih in proizvodnih podjetij, preko trgovskih verig, raèunovodskih pisarn, do mikro podjetij in samostojnih podjetij.V skladu z zamislijo o programu ERP, skupaj z ekipami, je zagotovljen velik obseg dodatnih re¹itev, ki podpirajo in izvajajo v vseh integriranih organizmih za obravnavo vsakodnevnega dela podjetja. V skladu s programsko opremo je strankam predstavljena vrsta pomoèi, ki izbolj¹uje njihovo vsakodnevno delo.

Program Optima ERP je draga re¹itev za vsa podjetja. Olaj¹uje porabo v interesu in polo¾aju na podroèju moèi. Ponuja tudi enostaven stik in predogled zadnjemu uspe¹nemu podjetju. Potem je vpra¹anje, ki ga je mogoèe drzno priporoèiti vsem podjetjem. Ne glede na to, ali obstaja majhen, velik ali en sam, se vsi radi poèutijo veliko v naravnem podjetju in vzamejo vse pod maksimalnim nadzorom, ki ponuja samo to programsko opremo.