Zasilna razsvetljava koliko luksa

Ko je zdaj pomembno sli¹ati, bi bilo te¾ko predstavljati opravljanje drugih dejavnosti, ko ni bilo dostopa do elektriène energije. In kot veste, vèasih gre za druge napake, prenapetosti ali vzdr¾evalna dela, kar omogoèa, da primanjkuje elektrike. Za tak¹no prilo¾nost vedno, ¹e posebej, èe upravljate javni objekt. Zato je izjemno potrebno imeti zasilno LED osvetlitev, ki jo lahko uspe¹no postavimo v nasprotna nakupovalna sredi¹èa, avtomobilske salone ali pa tudi v gledali¹èa ¹tevilnih tujih podjetij.

Poleg tega, da je taka osvetlitev dodaten vir svetlobe, ima ¹e eno pomembno funkcijo. Zelo pogosto se zbira na preostalih vrstah hodnikov, ki gredo v zasilne izhode. Zahvaljujoè jim, v primeru kakr¹ne koli nevarnosti, na primer v zvezi z ognjem, lahko varno pustite doloèen predmet, ne glede na velikost uporabne velikosti. V tak¹no re¹itev je vredno vlagati, saj lahko zaradi njega dobite zadnjega, da v primeru kakr¹nih koli te¾av z dotokom elektriène energije ljudje, ki se v bloku ¹tejejo, ne bodo panièno.

Ob tak¹ni razsvetljavi je pomembno, da jo uredite tako, da èe je potrebno, ne èutite jasne razlike med osnovno osvetlitvijo in enako nujnostjo. Pomembno je, da spretno nastavite tehniène parametre zasilnih svetilk, da se prilegajo uspehu, ko je tema v hodnikih tudi v apartmajih. Tak¹na razsvetljava se zbira in predvsem v objektu, kjer je pomanjkanje napajanja dolgotrajno in onemogoèa izvedbo del, ki so znaèilna za doloèen objekt.

Izbira vrste zasilne razsvetljave bo poskrbela za to, da bodo hodniki v nekaterih stavbah lastne ¹irine, stene pa imajo drugaèno vi¹ino. V prodaji lahko najdete tiste, ki vsebujejo pravokotno ohi¹je, obstajajo tudi tisti s kombiniranim okvirjem. Da bi tak¹no svetlobo obèutile ¾enske, ki zahtevajo, da zapustijo predmet, so ponujene s pravimi piktogrami, npr.